مجید رستمی ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ 0 نظر

تغییرات بازار مسکن تهران در فصل بهار(سال 1394 تا 1401)

تغییرات بازار مسکن تهران – مقایسه تعداد معاملات ماه های فصل بهار طی سال های 1394-1401

ماه/سال13941395139613971398139914001401
فروردین48843079245921463423124320943427
اردیبهشت141741538516374191071212811310393810490
خرداد1556615484153621488659861077851020
جمع کل34,62433,94834,19536,13921,53723,33111,13413,917

در میان سالهای بررسی شده بیشترین نرخ تغییرات در فصل بهار مربوط به سال 1400 می باشد که تعداد معاملات ثبت شده نسبت به فصل مشابه سال 1399 کاهش 52 درصدی را نشان می دهد.

 اردیبهشت ماه سال 1397 با ثبت 19107 معامله پر رونق ترین و فروردین 1399 با ثبت 1243 معامله کم رونق ترین ماه در  بازه زمانی بررسی شده می باشد.

بیشترین تعداد معاملات انجام شده به ترتیب در ماه های اردیبهشت و خرداد ثبت گردیده و کمترین میانگین تعداد معاملات در فروردین ماه ثبت شده است.

 

نکته:آمار مربوط به معاملات خردادماه 1401 در جدول ها لحاظ نشده است.تغیی

پیام بگذارید