مجید رستمی ۲۲ مهر ۱۴۰۱ 0 نظر

افزایش قیمت مسکن تهران طی 6 سال: 858 درصد، بررسی قیمت مسکن فصل تابستان سال های 1395 الی 1401

در این نوشتار (افزایش قیمت مسکن تهران) می خوانیم:

  • بررسی تعداد معاملات مسکن تهران در فصل تابستان
  • تعداد معاملات مسکن طی ماه های فصل تابستان بیم سال های 1401-1395
  • 858 درصد رشد قیمت هر متر مربع مسکن تهران طی سال های 1395 الی 1401
  • مقایسه تعداد معاملات مسکن طی سال های 1395 الی 1401 فصل تابستان

بررسی تغییر تعداد معاملات مسکن تهران در فصل تابستان

 

 

مقایسه تعداد معاملات مسکن در فصل تابستان بین سال های 1396 تا 1401 (تصویر 1) نمایشگر کاهش مداوم تعداد معاملات ثبت شده مسکن در تهران می باشد. تعداد معاملات مسکن در شهر تهران طی مدت بررسی شده نشان می دهد سال 1395 با 46،096 معامله پر رونق ترین و سال 1398 با 10،896 معامله مسکن با شدیدترین رکود مواجه گردیده است. با بررسی تعداد معاملات مسکن طی دوره مورد بررسی مشاهده می شود که طی فصل تابستان در ماه های تیر، مرداد و شهریور به ترتیب بیشترین تعداد معاملات مسکن ثبت گردیده است.بیشترین تعداد معاملات مسکن ماهانه ثبت شده در تهران طی فصل تابستان مربوط به مردادماه سال 1395 با ثبت16956 معامله می باشد.(تصویر 1)

تعداد معاملات مسکن طی ماه های فصل تابستان بین سال های 1401-1395

 

 

با بررسی تعداد معاملات مسکن طی دوره مورد بررسی مشاهده می شود که طی فصل تابستان در ماه های تیر، مرداد و شهریور به ترتیب بیشترین تعداد معاملات مسکن ثبت گردیده است.بیشترین تعداد معاملات مسکن ماهانه ثبت شده در تهران طی فصل تابستان مربوط به مردادماه سال 1395 با ثبت16956 معامله می باشد.(تصویر 1)

 

 

 

 

                               بررسی تعداد معاملات فصل تابستان 1395-1401 (تصویر 1)
858 درصد رشد قیمت هر متر مربع مسکن تهران طی سال های 1395 الی 1401

 

 

با بررسی معاملات مسکن طی سال های 1395 الی 1401 مشاهده می شود میانگین قیمت هر متر مربع مسکن معامله شده در تهران از 4 میلیون و 350 هراز تومان در تیرماه سال 1395 به 43 میلیون 216 هزار تومان در شهریور سال 1401 افزایش بافته است. این به معنی رشد 893 درصدی میانگین قیمت مسکن ثبت شده طی بازه زمانی بررسی شده می باشد. این در حالی است که با مقایسه حداقل حقوق 712 هزار تومانی در سال 1395 با حداقل حقوق و دستمزد سال 1401 که معادل 4 میلیون و 179 هزار تومان می باشد رشد 487 درصدی را نشان می دهد.(تصویر 2)

 

 

مقایسه درصد رشد حداقل میزان دستمزد طی سال های 1395 تا 1401 با افزایش قیمت متوسط مسکن معامله شده در تهران طی همان بازه زمانی افزایش هر چه بیشتر زمان انتظار برای خرید مسکن را نشان می دهد. به عنوان مثال در سال 1395 با حداقل دستمزد طی 6 ماه امکان خرید یک متر آپارتمان در تهران امکان پذیر بود که این با حداقل دستمزد در سال 1401 به بیش از 10 ماه افزایش یافته است.

 

 

با یک محاسبه تقریبی برای خرید یک آپارتمان 40 متری در سال 1395 نیاز به پس انداز کامل 20 سال درآمد و در سال 1401 بیش از 33 سال از درآمد در صورت عدم افزایش قیمت روز است.

   

بررسی تعداد معاملات مسکن طی سال های 1395 الی 1401 فصل تابستان

 

 

هر چند فصل تابستان 1401 با ثبت 22،614 معامله مسکن افزایش 22 درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل را نشان می دهد اما با مقایسه تعداد معاملات مسکن تهران در سال های 1395 و 1401 کاهش 50 درصدی تعداد معاملات مسکن را نشان می دهد. با بررسی تعداد معاملات مسکن ثبت شده در فصل تابستان در طی سال های 1396 الی 1398 مشخث می گردد تعداد معاملات مسکن روند کاهشی داشته تا اینکه در تابستان سال 1399 با افزایش 191 درصدی مواجه گردیده است. بالاترین درصد افزایش تعداد معاملات نسبت به فصل مشابه سال قبل در تابستان سال 1399 با 191 درصد و شهریور ماه با افزایش 204 درصدی ثبت گردیده است.(تصویر 3)

 

 

                                درصد تغییر تعداد معاملات مسکن (تصویر3)

 

 

 

               نمودار تعداد معاملات مسکن طی فصل تابستان (تصویر 4)(

بیشترین مقدار افزایش قیمت مسکن در تابستان 1399 با افزایش 91 درصدی نسبت به تابستان 1398 اتفاق افتاده است.

بیشترین افرایش تعداد معاملات فصل تابستان در ماه شهریور سال 1399 با افزایش 204 درصدی رخ داده است.

بیشترین افرایش تعداد معاملات فصل تابستان نسبت به فصل مشابه سال قبل در تابستان سال 1399 با افزایش 191 درصدی نسبت به سال 1398 رخ داده است

پیام بگذارید